Регионални механизми за заштита на човековите права

Печати

 

Систем за заштита на Совет на Европа

1 Комитет на министри.pdf
2 Парламентарно собрание.pdf
3 Европски суд за човекови права.pdf
4 Комесар за човекови права.pdf
5 Европски комитет за социјални права.pdf
6 Советодавен комитет за Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства.pdf
7 Комитет за превенирање на тортура или друг нечовечки или понижувачки третман или казнување.pdf

 

Систем за заштита на Европска Унија

1 Институции и тела на Европска Унијa.pdf
2 Европскиот правобранител.pdf
3 Судот на правдата на Европската Унија.pdf