Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Проект за заштита на права од работен однос

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените -  ЕСЕ со финансиска поддршка од синдикатот CNV International од Холандија започна со реализација на Проектот за заштита на права од работен однос. Основна цел на проектот е обезбедување на соодветна правна заштита за работниците/чките, при што во рамките на истиот предвидено е спроведување на следните активности: подготовка на прашалник за собирање на податоци од основните судови за постапувањето во предмети од работен однос, вклучително и случаи на дискриминација и вознемирување на работно место; собирање на податоци и проценка на степенот на обезбедена судска заштита во овие предмети; промовирање на наодите, дискусија со основните судови и подготовка на препораки.

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар